Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

GOS Group Oyj (2710752-9)

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön:

Tietohallintojohtaja Tuomas Ritola, etunimi.sukunimi@gos.fi, p. +358 44 536 3253

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat:

a) Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

b) Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

c) Oikeutettu etu

d) Lakisääteinen velvoite

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidyille ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua.

  Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen esimerkiksi siltä osin kuin kirjanpito- ja verolainsäädäntö sekä lakisääteiset raportointivelvoitteet edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

  Käsiteltävät henkilötiedot

  Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

  Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

  a) Nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

  b) Palvelujen osto- ja käyttötiedot maksutietoineen

  c) Rekisteröidyn itsensä tuottamat tiedot kuten palautteet ja asiakkuuteen liittyvät toiveet

  d) Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

  Henkilötietojen suojaus

  Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

  Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

  Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

  Tietojen säilytysaika

  Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakkuussuhteen keston ajan sekä enintään kaksi vuotta sen päättymisestä. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

  Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

  Rekisteröidyn oikeudet

  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin:

  Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen:

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

  Oikeus tietojen poistamiseen:

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

  a) Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty

  b) Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

  c) Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

  Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

  a) Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

  b) Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

  c) Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Oikeus käsittelyn vastustamiseen:

  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä.

  Oikeus peruuttaa suostumus

  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

  Palaa etusivulle »